OudeValutas.com logo
startpagina knop inwisselbare valuta's inwisselformulier feedback veelgestelde vragen
wissel oud geld in voor euro's

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle omwisseltransacties van munten en/of biljetten op oudevalutas.com.

startpagina -> algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

MEERDERJARIGHEID
Om biljetten en/of munten in te kunnen wisselen, dient de klant minstens 18 jaar te zijn. De persoon die de munten en/of biljetten inwisselt, moet de rechtmatige eigenaar hiervan zijn, of moet de toestemming hebben van de eigenaar van de munten en/of biljetten om deze in te wisselen.

ECHTHEID
Het is niet toegelaten om biljetten en/of munten in te wisselen waarvan twijfel bestaat over de echtheid, of waarvan duidelijk is dat het om namaakgeld of vervalst geld gaat.
Daarnaast aanvaarden wij geen biljetten die door banken ontwaard zijn, door middel van perforatie, stempels of versnippering. De persoon die de munten en/of biljetten inwisselt, dient zich ervan te vergewissen of de ter inwisselen aangeboden munten en/of biljetten de vereiste veiligheidskenmerken bezitten. (watermerk, hologram, veiligheidsdraad, optische variabele inkt, identificatiecode,…) Bij duidelijke aanwijzingen van bedrog of vervalste biljetten en/of munten, kan oudevalutas.com de wisseltransactie weigeren, waarna de ingezonden biljetten en/of munten op verzoek teruggezonden zullen worden op kosten van de klant.

RECHTMATIGHEID
Het is niet toegelaten om biljetten en/of munten in te wisselen die op een onrechtmatige manier verkregen werden. Indien er twijfels zouden rijzen over de herkomst van een bepaalde zending biljetten en/of munten, dan kan een medewerker van oudevalutas.com om extra informatie vragen alvorens te beslissen of het ingezonden geld aanvaard wordt. Bij duidelijke aanwijzingen van bedrog of op onrechtmatige manier verkregen biljetten en/of munten, kan oudevalutas.com de wisseltransactie weigeren, waarna de ingezonden biljetten en/of munten op verzoek teruggezonden zullen worden op kosten van de klant.

INWISSELBARE BILJETTEN EN MUNTEN
Oudevalutas.com wisselt enkel de munten en biljetten in die afgebeeld staan op de website, met uitzondering van de afgebeelde munten en/of biljetten waarbij duidelijk bij de afbeelding vermeld staat dat deze niet aanvaard worden. Indien de klant biljetten en/of munten verstuurt die oudevalutas.com niet omwisselt, zal de klant voor deze biljetten en/of munten niet vergoed worden. Op verzoek van de klant kunnen de niet inwisselbare munten en/of biljetten teruggestuurd worden op kosten van de klant.

PRIJS PER VALUTA-EENHEID
De vergoeding die de klant ontvangt voor zijn/haar munten en/of biljetten wordt berekend aan de hand van een prijs per valuta-eenheid, die vermeld staat op de website in de rubriek ‘inwisselbare valutas’. De prijs is niet dezelfde als de officiŽle wisselkoers zoals deze vastgelegd is door de verschillende centrale banken en de ECB, noch is deze gelijk aan de wisselkoers zoals bepaald op de internationale valutamarkten. Het verschil tussen de officiŽle wisselkoers en de op oudevalutas.com aangeboden prijs per valuta-eenheid dient om de kosten ter omwisseling bij de verschillende nationale banken te dekken. Buiten deze reeds in de prijs verrekende kosten is de klant geen kosten verschuldigd voor het inwisselen van munten en/of biljetten op oudevalutas.com.

PRIJSAANPASSINGEN
De prijzen vermeld op de website in de rubriek ‘inwisselbare valutas’ kunnen sporadisch aangepast worden, bijvoorbeeld bij grote schommelingen op de internationale valutamarkten. Bij het berekenen van het uit te betalen totaalbedrag voor de ingezonden munten en/of biljetten zullen steeds de prijzen gebruikt worden die van toepassing zijn op het moment van de aankomst van de zending. Indien de prijswijziging tussen het moment van aankomst en de datum van verzending (vermeld op de poststempel) 5% of meer bedraagt, zal oudevalutas.com de klant hiervan verwittigen. De klant heeft vervolgens het recht om de omwisseling zonder kosten te annuleren, de verzonden biljetten en/of munten zullen op kosten van oudevalutas.com teruggezonden worden.

VERZENDING
De verzending van de ter inwisseling aangeboden biljetten en/of munten geschiedt op risico van de klant. Oudevalutas.com is niet verantwoordelijk voor verloren gegane poststukken. Op de website staan verzendtips die de klant kunnen helpen bij het versturen van biljetten en/of munten om zo het risico op verzendproblemen tegen te gaan. De klant is vrij om te kiezen voor een aangetekende zending, eventueel met ontvangstbevestiging. Van zodra een medewerker van oudevalutas.com zijn/haar handtekening gezet heeft ter bevestiging van ontvangst van een zending, ligt het risico niet langer bij de klant maar bij oudevalutas.com.

ONVOLLEDIGE EN FOUT INGEVULDE INWISSELFORMULIEREN
Onvolledig en/of onjuist ingevulde inwisselformulieren vertragen het omwisselproces. Indien een e-mailadres ter beschikking is, zal oudevalutas.com de klant contacteren om de missende gegevens te ontvangen, eventueel door het opnieuw versturen van een inwisselformulier per post. Tot de ontvangst hiervan zal oudevalutas.com de ter omwisseling aangeboden munten en/of biljetten bijhouden en niet omwisselen, noch betalen Oudevalutas.com is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke missingen vanwege de klant van onder andere hoeveelheden, valutasoorten, schrijf- en taalfouten vermeld op het inwisselformulier.

BETALING
Oudevalutas.com betaalt elke klant die op een geldige manier biljetten en/of munten

inlevert ter omwisseling. Ten laatste drie werkdagen na ontvangst van de zending zal oudevalutas.com de betaling verrichten. De klant dient er rekening mee te houden dat een Europese overschrijving tussen 3 tot 5 werkdagen in beslag kan nemen. Tijdens de Kerstperiode en in vakantieperiodes kan deze duurtijd hoger liggen. Indien een overschrijving langere tijd in beslag neemt buiten de wil en macht van oudevalutas.com, dan kan oudevalutas.com hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Paypal betalingen hebben niet te kampen met vertragingen.

VERZAKINGSRECHT
De klant heeft het recht om binnen de 7 werkdagen na het versturen van de ingezonden biljetten en/of munten af te zien van de omwisseling. Een verwittiging per e-mail, post of via het contactformulier is voldoende. Na ontvangst van de terugbetaling van de eventueel reeds verzonden betaling en de portokosten voor de terugzending, zullen de ter inwisseling verstuurde biljetten en/of munten teruggezonden worden, op kosten van de klant. Dit betreft de toepassing van het Verzakingsrecht voor de consument, zoals vastgelegd door de Eurpese Unie.

FOUTE REKENINGNUMMERS EN PAYPAL ADRESSEN
Indien de klant via overschrijving betaald wenst te worden, moet een geldig rekeningnummer vermeld worden op het inwisselformulier, en tevens de naam en het adres van de rekeninghouder. Indien de klant foute gegevens doorgeeft, kan de betaling langer duren. Mogelijk worden door de bank ook extra kosten aangerekend. Deze kosten zullen op de klant verhaald worden. Klanten die via paypal uitbetaald wensen te worden, dienen een geldig paypal adres op te geven. Oudevalutas.com is niet verantwoordelijk voor betalingen aan een door de klant fout opgegeven paypal e-mail adres.

PRIVACY
Tijdens het inwisselproces worden er gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van oudevalutas.com. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens van de aanvrager ter inzage worden verstrekt. Op verzoek kunnen wijzigingen aan de persoonsregistratie aangebracht worden.

FEEDBACK
Oudevalutas.com publiceert de feedback die door de klanten ingezonden wordt. De klanten staan vrij om feedback in te zenden via het feedbackformulier op de site, waarvoor een link opgenomen is in de bevestigingsmail na ontvangst van de ingezonden munten en/of biljetten. Bij elke feedback wordt de voornaam en de woonplaats van de feedbackgever gepubliceerd, tenzij de klant uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen. Op verzoek van de klant kan de verschafte feedback op de site verwijderd of aangepast worden. Oudevalutas.com is niet verplicht om alle feedback op de site op te nemen: feedback met een kwetsende, racistische of seksuele inhoud wordt niet opgenomen. Tevens zullen alle hyperlinks en persoonsgegevens uit de feedback verwijderd worden, op uitzondering van de voornaam en de woonplaats van de feedbackgever. Feedback ingezonden door personen die geen gebruik gemaakt hebben van de service van oudevalutas.com zal tevens niet opgenomen worden, vermits de feedback enkel de service van oudevaltuas.com behelst. Dit geldt ook voor feedback van geannuleerde, geweigerde en ongeldige omwisseltransacties.

INFORMATIE AAN DERDEN
Oudevalutas.com verstrekt buiten het doel van de persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy in het geding komt. Een uitzondering hierop is mogelijk wanneer een centrale bankinstelling meer informatie verzoekt over de herkomst van de ter inwisseling aangeboden biljetten en munten.

TYP- EN SOFTWAREFOUTEN
Oudevalutas.com streeft naar een foutloze website en communicatie. Mochten er toch typ- en/of softwaregerelateerde fouten voorkomen op de website of in andere mediavormen, dan draagt oudevalutas.com geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. Oudevalutas.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de site.

GEBRUIK VAN AFBEELDINGEN
Het is niet toegelaten om zonder toestemming afbeeldingen van de website te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

AANVAARDING
Elke inzending van biljetten en/of munten naar oudevalutas.com impliceert het aanvaarden van de algemene voorwaarden, opgenomen op de website van oudevalutas.com.

Klik hier voor de afdrukvriendelijke

startpagina

inwisselbare valuta

inwisselformulier

feedback

veelgestelde vragen

verzamelaars

vakantie valuta

over ons

 

oudevalutas.com -

 

- United Kingdom - u kunt ons contacteren via het contactformulier

item9a2

Deze site werd vervaardigd met Freeway Pro 5 voor een schermresolutie van 1024 x 960 pixels.

item22a
oudevalutaslogo1 OudeValutas.com logo homebuttongraynl homebuttonyellownl startpagina knop inwisselbare valuta's inwisselbare valuta's inwisselbare valuta's inwisselformulier item2c veelgestelde vragen